.
ازدوستان و اساتید خوب وعزیزم درپایگاه ادبی "ماچندنفر"خواهش میکنم همگی دراین بحث شرکت کنند وبدون هیچگونه تعارفی دیدگاه خود رابیان بفرمایند.باتشکر