فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

 

نـيـسـتـی و                                                                                                         

دريـای دلـم                                                                                                       

خـاكـسـتـريـسـت.

بـانـوی پايـيـزی ام،!                                                        

عـشـق بـازی مـی كـنـد                                                    

خـواب بـكـارتـت                                                                 

پـشـت پـرچـيـن شـعـرهـايـم.                                                      

اه،برای حـرفـهـايـی كه                                                                 

می مـيـرنـد                                                                 

درهـم اغـوشـی شـيـشـه وسـنـگ. 

عصمت موسوی
عصمت موسوی در چهارشنبه ۶ شهریور۱۳۹۲ و ساعت ۱۳:۳۵ بعد از ظهر |

ســـــــــوگـــوا ر شده اند

                                   خـــوشـه هــــا ی  گـــنـــد م.

شـا يـــــــــد٬

   بـــــه  خـــــــــــــــــــوا ب

                                   رفـــــتــــه ا نـــــــــد

                                                         د ا س هـــــــــا. 

عصمت موسوی
عصمت موسوی در چهارشنبه ۳۰ مرداد۱۳۹۲ و ساعت ۱۲:۴ بعد از ظهر |

پـلـك  مـی زنـنـد ،

                        تـــو را

                              ا ز كـوچـه  پـس كـوچـه هـا ی چـشـم هـا.

تـــــــــــــــا

ســكـوت ،

                     شــكـلـی ا ز

                                 شــنــيــد ن  بــا شــد ....

عصمت موسوی
عصمت موسوی در پنجشنبه ۱۷ مرداد۱۳۹۲ و ساعت ۲۱:۱ بعد از ظهر |

 د يـــــروز،

 بــــه  خــا نـه ی  بـخـت  عـروسـك  مـی بـرد ی

                            د ر هـلـهـلـه ی  زنـا ن   كـوچ نـشـيـن .

ديـگـر كـسـی

    گـل  و پـوچ

                            بــــا زی  نــكـــرد .

بــا نــو،

 ا شــكـهـا يـت  كــا ل  بــودند  و

                        د سـتـهـا ی  د لـت  كـوتــا ه .

امــــــروز،

 بــا  پـــا هـا يـی  كــوتـــا ه

     و

   د سـتــهــا يـــی  ا ز پـــا  د را زتـــــر .

 فـــــــرد ا ....


عصمت موسوی
عصمت موسوی در دوشنبه ۷ مرداد۱۳۹۲ و ساعت ۱۸:۶ بعد از ظهر |

در گـيــــــرو دار وحــشــت

 

                               ســكـــوت .

تــــا  كــــجـــا،

 

قــــــــــد  مـی كــــشـــــد

 

                             ســـرابـــی  كـــه  ســهـــم  مـــاســــت .


سیده عصمت موسوی
عصمت موسوی در جمعه ۲۸ تیر۱۳۹۲ و ساعت ۱۸:۵۶ بعد از ظهر |

دانــــه هــــايـــــی

 

كـــــــــه

                   تــــشــيــيـع   مـی شـــونـــــــد.

 

در ،

 

خــواب  كــــدام  مــــورچــــــه

 

ســــــــــــــبــــــــز

 

                    خــــــواهـــــنـــــــــد  شــــــــــــد  .


سیده عصمت موسوی

عصمت موسوی در شنبه ۲۲ تیر۱۳۹۲ و ساعت ۰:۳۲ قبل از ظهر |